Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idébanken.org er ei teneste levert av Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Tenesta er eit verkemiddel som skal bidra til å nå måla i intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv (IA-avtalen). Idébankens oppgåve er å heve IA-kompetansen i norsk arbeidsliv gjennom formidling av gode eksempel, forsking og annan kunnskap.

IA-avtalen peiker på arbeidsplassen som hovudarenaen for IA-arbeidet. Idébanken skal derfor primært være verksemdenes inspirasjonskilde og verktøykasse. Samtidig kan Idébanken være relevant for aktørar som samhandlar med verksemdene, som til dømes bedriftshelsetenesta, legar, Arbeids- og velferdsforvaltninga og andre offentlege instansar.

Historikk og organisasjon

Idébanken for sjukefråværsarbeidet blei initiert av Sosial- og helsedepartementet (SHD) i 1999. Idébanken var då organisert som eit prosjekt over 4 år og var eit samarbeid mellom SHD, Rikstrygdeverket, Arbeids- og administrasjonsdepartementet samt partane i arbeidslivet (LO, NHO, HSH, YS, KS, AF og Akademikerne).

Då prosjektperioden var over i 2003 blei Idébanken organisatorisk overført til Rikstrygdeverket (seinare NAV), og samtidig innlemma som verkemiddel i den nye intensjonsavtalen om eit meir inkluderande arbeidsliv.

I dag er Idébanken organisatorisk underlagt Arbeids- og velferdsetaten (NAV), men blir finansiert med middel frå Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID). Ei referansegruppe samansett av representantar frå myndigheitene og partane definerer retningslinjene for Idébankens aktivitetar.
 

Nav sin logo og logen til IA - inkluderende arbeidsliv