Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Foto av en gruppe mennesker som står sammen utenfor rådhuset i Øyer kommune.

 

– Bedre partssamarbeid bidrar
til bedre arbeidsplasser

Øyer kommune har satt seg et hårete mål. De skal forbedre partssamarbeidet ute i alle enheter. Og de er allerede godt i gang.

TEKST: Martin Gustafson / FOTO: Morten Johnsen Solberg


Over de siste to årene har Øyer samarbeidet med NAV Arbeidslivssenter Innlandet for å utvikle partssamarbeidet på alle arbeidsplasser i kommunen.

Målet med arbeidet har vært å øke involveringen av de nær 500 ansatte i det kommunale tjenesteapparatet, og heve kvaliteten på samarbeidet mellom tillitsvalgte, verneombud og ledere.
 

Kartlegging og toppforankring

Arbeidet har vært organisert og forankret i en sentral styringsgruppe, bestående av kommunens HR-leder, hovedtillitsvalgte og hovedverneombud. Styringsgruppa har også samarbeidet tett med representanter fra NAV Arbeidslivssenter Innlandet i forbindelse med dette arbeidet.

– Dette begynte med at kommunen selv så et forbedringspotensial, både for å få et bedre partssamarbeid, et lavere sykefravær og generelt bedre arbeidsmiljø i egne rekker, sier Else-Marit Steinstad Bakke.

Hun er IA-rådgiver ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet, og er én av dem som har bistått med opplæring og utvikling av de driftsnære partsgruppene i Øyer.
 

– Det handler om å få til det felles tankesettet, og finne et felles språk.

Else-Marit Steinstad Bakke, IA-rådgiver.


IA-rådgiverne fra Arbeidslivssenteret startet arbeidet med en kartlegging av nå-situasjonen i kommunen, hvor de så på blant annet sykefraværs- og arbeidsmiljøarbeid, og hvordan kommunale enheter benyttet seg av utvidet partssamarbeid.

På bakgrunn av resultatene fra Arbeidslivssenterets kartlegging og gjennom egne refleksjonsmøter med kommunen, ble det utformet og levert opplæring innenfor disse temaene til alle kommunens 19 partsgrupper.
 

Foto av Åsmund Sandvik, kommunedirektør i Øyer kommune. Han har kort mørkt hår, skjegg og briller, og har på seg en mørk genser med en blå skjorte under. Han smiler.
– Bedre partssamarbeid bidrar til å skape bedre arbeidsmiljø, bedre arbeidsplasser og bedre resultater, mener Åsmund Sandvik. Han er kommunedirektør i Øyer kommune.

 

– Vi forstår hverandre enda bedre nå

– Helt grunnleggende, så handler dette om to ting; gode arbeidsplasser hvor vi ivaretar folka våre – og det at vi skal løse oppdraget vårt enda bedre for dem vi er til for, sier Åsmund Sandvik.

Kommunedirektøren i Øyer tar av seg brillene og pusser glassene i et øyeblikks ettertenksomhet, som for å samle tankene og sette de riktige ordene på dem:

– En arbeidsplass er en så viktig del av livet til folk. At arbeidsplassen er forsvarlig for dem som jobber der, er en minimumsforventning. Dette er det arbeidsgivers ansvar å sikre.

Hovedverneombudet i kommunen, Christopher Cuthbert, løfter fram fordelene med at de ulike partene i disse partsgruppene har kommet tettere på hverandre, og snakker bedre sammen:

– Jeg tror den opplæringen vi har fått underveis fra NAV Arbeidslivssenter Innlandet, og at både ledere, tillitsvalgte og verneombud har vært gjennom det samme, har vært gull verdt. Vi snakker mer samme språk, og forstår hverandre enda bedre nå, forklarer han, og fortsetter:

– For vi som er verneombud – eller tillitsvalgte – ser også gjerne ting annerledes innad i bedriften. Vi oppfatter ting som vi kan ta opp i partsgruppa. Selv om det er lederen som har det siste ordet og beslutningsansvaret, så er det ikke alltid like lett for en leder å være kjent med alle utfordringer heller.
 

Foto av Christopher Cuthbert. Han har på seg en grå hettegenser, har kort hår og briller. Han sitter med armene i kors, og smiler til noen til venstre for seg.
Christopher Cuthbert er hovedverneombud i Øyer kommune, og jobber til daglig som trinnleder ved ungdomsskolen.​​​​​

Må tørre å være åpen og be om hjelp

Kommunedirektør Åsmund følger opp:

– Du må også ha en leder som tør å være åpen og spørre om hjelp fra de tillitsvalgte og verneombudet. Og det skjer når disse partsgruppene møtes, sier han og fortsetter:

– Samtidig ser vi også konkrete endringer gjennom at partsgruppene har blitt mer synlige; når de ansatte vet at partsgruppa samarbeider for å gjøre arbeidssituasjonen bedre ute på arbeidsplassen, gjør dette det kanskje også lettere å tørre å ta opp ting. Fordi de ansatte vet at det vil bli tatt tak i.

– Bedre partssamarbeid bidrar til å skape bedre arbeidsmiljø, bedre arbeidsplasser og bedre resultater.

Åsmund Sandvik, kommunedirektør.


Her kommer IA-rådgiver Else-Marit inn:

 – Det handler også om å få til et felles tankesett, og et felles språk, sier hun og fortsetter:

– Vi ser også at mange ledere i kommunen har blitt flinkere til å si ifra om at «Dette må vi ta opp i partsgruppa vår», og at de ønsker bruke gruppa si.

 

Foto av de to IA-rådgiverne Åmund Austdal og Else-Marit Steinstad Bakke. Åmund står til venstre i bildet i mørk blå genser. Han har grått hår og skjegg. Else-Marit står til høyre med en oransje blazer, mørk genser og et blått og grått skjerf.
Åmund Austdal og Else-Marit Steinstad Bakke er IA-rådgivere ved NAV Arbeidslivssenter Innlandet, og bidrar til den prosessen Øyer kommune står i.

 

Inspirerer og lærer av hverandre

Partsgruppene møtes også i egne samlinger, hvor de deler erfaringer med hverandre:

– Her forteller andre hva de har fått til. Det er også noe med det å høre at noe har blitt bedre, og samtidig kunne få innspill fra andre, som er veldig inspirerende.

Han får støtte fra hovedtillitsvalgt fra Fagforbundet, Anne Kristin Halvorsen:

– For meg er det viktig å kunne kommunisere ut til mine tillitsvalgte at dette er partssamarbeid som fungerer, at det er noe de kan være trygge på at kommer de ansatte til gode, sier hun.

Hun presiserer at på mange arbeidssteder i kommunen har partssamarbeidet allerede fungert godt lenge, mens det på andre steder trengs litt mer tid på å komme inn i det.

– Min oppfatning er også at tillitsvalgte og verneombud ser at det kan være mer spennende å ha de rollene de har, blant annet fordi partsgruppene fungerer og kommer de ansatte til gode, sier Anne Kristin.

– Dette er partssamarbeid som fungerer.

Anne Kristin Halvorsen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet.

Håp om økt rekruttering til viktige roller

Christopher og Anne Kristin er også enige om at de deler et felles håp om at denne prosessen også vil bidra til økt engasjement på flere måter:

– Ett framtidig arbeid for oss kan være å få rekruttert enda flere som vil være verneombud og tillitsvalgte, og sitte i partsgruppene ute på arbeidsplassene, nettopp fordi de ser at de kan være med på å utforme og påvirke sin arbeidshverdag i større grad, sier Christopher.

Anne Kristin følger opp:

– Vår erfaring er at tillitsvalgte og verneombud også ser at det kan være mer spennende å ha de rollene de har, fordi partsgruppene blir stadig bedre.

 

Foto av Anne Kristin Halvorsen. Hun har hvitt hår, og briller. I dette bildet er hun i ferd med å forklare noe, og gestikulerer mens hun ser på noen på den andre siden av bordet. I bakgrunnen av bildet sitter IA-rådgiver Else-Marit, og i forgrunnen sitter hovedverneombudet Christopher.
– Om en partsgruppe tar tak i en utfordring ute på en arbeidsplass, som for eksempel høyt sykefravær, så vil man også normalt se resultater av det arbeidet, sier hovedtillitsvalgt i Fagforbundet, Anne Kristin Halvorsen.

 

– Det handler om folk og om tillit

Christopher forklarer også at kommunedirektøren har godkjent at styringsgruppa for økt og forbedret driftsnært partssamarbeid skal videreføres:

– Gruppa ble opprettet for snart to år siden. Vi tror den også i framtiden vil kunne komme med nye innspill, og forhåpentligvis bidra til at arbeidet vi er i gang med fortsetter på skinner.

Åsmund tar av seg brillene igjen. Vår tilmålte tid er nesten over, og han må både omstille seg og forberede seg på neste møte – med atter nye deltagere og andre temaer.

– Poenget med dette arbeidet som vi gjør, er å skape best mulig beslutningsgrunnlag. Vi vet at bedre partssamarbeid også vil sørge for at vi som organisasjon fatter bedre beslutninger på alle nivåer, sier han, før han avslutter:

– Ja, det krever en struktur å jobbe med dette – men til syvende og sist handler det om folk, og om tillit.

Illustrasjon av to personer som dytter på et tannhjul. Inni tannhjulet kan man se IA-logoen.

Hvordan få til et godt IA-samarbeid på din arbeidsplass? 

IA-samarbeidet handler om hvordan ledere, tillitsvalgte, verneombud og ansatte sammen skaper en inkluderende arbeidsplass. 

Partssamarbeidet har en sentral rolle og et ansvar i IA-arbeidet, og er ofte en forutsetning for å lykkes med å skape en inkluderende arbeidsplass. 

Et velfungerende partssamarbeid sikrer medvirkning og medbestemmelse, og gjør det mulig å skape et godt arbeidsmiljø og god oppfølging av alle ansatte.