Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

To menn som ser på planskisser


Enkel guide for et bedre arbeidsmiljø 

Nyttige råd og verktøy for å skape en enda bedre arbeidsplass. 

Arbeidsmiljøet dreier seg om hvordan vi planlegger, organiserer og gjennomfører arbeidet vårt. Det er selve arbeidet.

Kvaliteten på arbeidsmiljøet påvirker hvordan vi har det, hvor produktive vi er og hva vi får til.

På det beste kan vi oppleve god arbeidsflyt, mestring og mening på jobb. Da leverer vi gjerne gode tjenester eller produkter. Da kan vi også unngå konflikter og sykmeldinger som følge av jobben.

Et godt arbeidsmiljø er summen av mange tiltak og handlinger på en arbeidsplass. Det kan for eksempel være: 

 • Du vet hva som forventes av deg 
 • Du får positive utfordringer 
 • Du får støtte og tilbakemeldinger fra kollegaer og ledere  
 • Du kan si din mening uten å frykte konsekvenser 

Svaret på et godt arbeidsmiljø ligger på hver enkelt arbeidsplass. Sammen kan dere gjøre arbeidsplassen både trygg og helsefremmende.

 


Hvordan jobbe godt med arbeidsmiljøet?  

Det er ulike måter å jobbe med arbeidsmiljø på. Det grunnleggende er at dere ser verdien av å ha et godt arbeidsmiljø, setter det på dagsorden og samarbeider om det. 

Ser dere på arbeidsmiljø som en del av den daglige driften, og setter av tid til å jobbe med det, er sjansene gode for at dere vil lykkes på sikt. Her er noen råd til arbeidet:

1: Sett dere inn i hva arbeidsmiljø handler om

Arbeidsmiljø er nødvendigvis ikke det du tror det er. Det handler ikke om fredagskaffe og fruktkurv, men om arbeidet og hvordan det blir organisert, planlagt og gjennomført. Sørg for at dere har en felles forståelse for arbeidsmiljø i hele organisasjonen.  

Nyttig materiell

2: Få oversikt over hvordan dere jobber i dag

For å vite hvor dere skal, må dere vite hvor dere står. Derfor bør ledere, tillitsvalgte og verneombud gå sammen og snakke om hvordan dere jobber med arbeidsmiljøet i dag. Her er noen spørsmål dere kan drøfte:

 • Hvordan jobber vi med arbeidsmiljø i dag? Hvem jobber med det? Hvilke fora har vi der arbeidsmiljø er tema?
 • Hvordan og hvor ofte kartlegger vi arbeidsmiljøet?
 • Hvordan følger vi opp resultatene?
 • Hvilken kunnskap har vi om hva arbeidsmiljø handler om? 
 • Hva fungerer bra i dag, og hva kan bli bedre?

3: Finn ut hvordan dere vil jobbe med arbeidsmiljø fremover

Det skal være forutsigbart for alle på arbeidsplassen hvordan dere jobber med arbeidsmiljø, hva dere skal oppnå og hvordan arbeidet er organisert og planlagt. Spør dere selv; Hvordan ønsker vi å jobbe med arbeidsmiljø fremover? Her er noen forslag til hva dere bør vurdere

 • Avklar forventninger og roller - hvem har hvilket ansvar?
 • Bli enige om hvem som skal holde tak i arbeidet.
 • Lag en gruppe som får et spesielt ansvar for å følge opp arbeidet.
 • Finn egnede arenaer for å følge opp arbeidsmiljøet. Bruk gjerne fora som allerede er etablert, som personalmøter o.l.
 • Sette dere noen mål for hva dere ønsker å oppnå med arbeidsmiljøet
 • Lag en plan for hvordan dere vil jobbe med arbeidsmiljø det nærmeste året
 • Lag en møtefrekvens – når og hvor blir arbeidsmiljø tatt opp

Nyttig materiell:

4: Få med de ansatte

Involvering og medvirkning er nøkkelen til å lykkes med arbeidsmiljø. En leder bør derfor sørge for at; 

 • De ansatte forstår hva arbeidsmiljø handler om og at alle kan bidra
 • De ansatte vet hvordan dere jobber med å følge opp arbeidsmiljøet 
 • De vet i hvilke fora arbeidsmiljø blir tatt opp på 
 • De vet hvem de kan gi tilbakemeldinger og ideer til, og hvordan det blir fulgt opp.

5: Sett i gang arbeidsmiljøarbeidet sammen med de ansatte

Arbeidsmiljøarbeid handler om å få frem hvor skoen trykker på arbeidsplassen, komme opp med tiltak, prøve dem ut i praksis og vurdere hvordan det fungerer. Dette er et kontinuerlig arbeid dere må gjøre i fellesskap, igjen og igjen.

Skal dere lykkes med arbeidsmiljøet er det spesielt tre suksessfaktorer som går igjen:

 • Dere jobber sammen om det. Selv om arbeidsgiver har ansvaret for arbeidsmiljøet, er samarbeidet mellom leder, tillitsvalgt, verneombud og de ansatte nøkkelen til suksess. De beste resultatene oppnår dere i fellesskap.
   
 • Dere jobber jevnlig. Arbeidsmiljø er som klesvasken, du blir aldri ferdig med det. De som lykkes, har arbeidsmiljø på agendaen og jobber med det hele året. De ser på det som en del av den daglige driften.
   
 • Dere tar små steg og følger opp tiltak og forslag. Det er de minste ting i arbeidshverdagen som lager sand i maskineriet. Når vi gjør justeringer og forbedringer, og ser at det virker, gir det motivasjon og optimisme. Det går rett vei.


Nyttige verktøy og metoder

Det finnes en rekke måter å kartlegge og utvikle arbeidsmiljøet på. Her har vi samlet nyttige verktøy og fremgangsmåter. Finn ut hva som passer for dere. Og husk; 

 • Alle verktøyene er gratis
 • Alle verktøyene innbærer gruppeoppgaver med de ansatte.
 • Bli enige med tillitsvalgte og verneombud om hva dere ønsker å gå i gang med.
 • Bli godt kjent med hvordan verktøyene skal gjennomføres i god tid før dere starter.

Skreddersydde arbeidsmiljøverktøy for din bransje

Disse verktøyene tar utgangspunkt i faktorene i arbeidsmiljøet som gir størst risiko for arbeidsrelatert sykefravær i akkurat din bransje. 

Verktøyene gir de ansatte mulighet til å kartlegge nå-situasjonen, og komme med forslag til løsninger på ulike problemstillinger.  

Tilbakeblikk – enkel kartlegging

Tilbakeblikk er en enkel og åpen metode som kan gjennomføres jevnlig i en gruppe eller et team. Den gir medlemmene av en gruppe mulighet til å sette ord på: 

 • hva som fungerer bra  
 • hva som kan bli bedre  
 • hvordan dere skal jobbe videre med det. 

Tilbakeblikk – en enkel metode for forbedring på arbeidsplassen

IGLO – verktøy for å sortere forslag

IGLO står for individ, gruppe, ledelse og organisasjon. Dette verktøyet egner seg godt når dere har kommet frem til en rekke tiltak, og vil sortere hvem som skal følge opp hvilke tiltak videre.

Poenget med metoden er å fordele tiltakene etter:

 • hva hver enkelt kan gjøre noe med individuelt
 • hva dere kan gjøre som gruppe
 • hva lederen må ta tak i
 • hva dere må løfte videre i organisasjonen. 

IGLO-ark (PDF)

IGP – metode for involvering av ansatte

IGP-metoden (individ-gruppe-plenum). Dette er en generell metode som brukes til å involvere og engasjere de ansatte. Den egner seg i sammenhenger der mange er samlet, og det er flere grupper.  
 
Metoden kan brukes på hvilket som helst tema, problemstilling eller oppgave.

 • Hver enkelt tenker for seg selv først individuelt
 • Tanker og ideer løftes frem i en gruppe 
 • Gruppen felles forslag presenteres så i plenum

Fremgangsmåte for IGP-metoden

Verktøy: Hvordan skape psykologisk trygghet?

Psykologisk trygghet handler om hvordan vi møter hverandre på jobb. Det er en opplevelse av at du kan ta ordet, være uenig, stille spørsmål, komme med ideer eller be om hjelp uten at du forventer negativ reaksjoner tilbake.

Alle på arbeidsplassen – både ledere og medarbeidere – kan bidra til å skape psykologisk trygghet.

Tips og et verktøy for psykologisk trygghet

Verktøy: Kom i snakk om jobb og psykisk helse

Det er mye som påvirker den psykiske helsen vår. Og det som skjer på jobben spiller også inn på hvordan vi har det. 

Ofte kan enkle grep bety mye for at arbeidsplassen er et bra sted å være, selv når noen sliter. Det er også mye vi kan gjøre for å unngå at noen blir psykisk syke av jobben.

Enkel gruppeoppgave om jobb og psykisk helse