Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Har din arbeidsplass alt på stell?

God kvalitet i sykefraværsarbeidet krever at en rekke forutsetninger er på plass. Som hjelp i arbeidet med å få til et helhetlig sykefraværsarbeid har vi utarbeidet en sjekkliste som kan benyttes for å sjekke ut at nødvendige aktiviteter er gjennomført.

Slik går dere frem

 • Last ned vurderingsskjemaet
 • Gå sammen og gjør en rask vurdering av hvert punkt i skjemaet.
 • Kom med forslag til forbedringer.
 • Prioriter forslagene. (Disse kan bli grunnlaget i en ny handlingsplan.) 
 • Drøft og vedta ny plan i relevante fora, som i ledermøte og arbeidsmiljøutvalg.
   

Dette skal dere vurdere


› Klikk her for å laste ned vurderingsskjemaet


Er sykefraværsarbeidet forankret..

 • .. i ledelse
 • .. blant tillitsvalgte og verneombud
 • .. blant ansatte
 • .. i virkomshetens samarbeidsfora

Er sykefraværsarbeidet kartlagt ..

 • .. i omfang og varighet
 • .. for relevante grupper og avdelinger
 • .. sammenlignet med tall for bransjen og landsgjennomsnittet

Er mulige gevinster og kostnader ved endret sykefravær beregnet..

 • .. for den/de sykmeldte
 • .. i produksjonen
 • .. for arbeidsmiljøet
 • .. for økonomiske resultater

Mål og aktivitetsplaner

 • Vi har definert mål og måltall
 • Vi har aktivitetsplan/prosjektbeskrivelse
 • Aktivitetene er en del av virksomhetens HMS-plan og/eller HR-plan

Fremdrift

 • Vi har fastsatt tidspunkter for rapportering av sykefraværsarbeidet
 • Vi gjennomfører statusmøter/evalueringer til fastsatt tid.

Informasjon og kompetanse

 • Nøkkelpersoner i virksomheten (ledere, HR-ansatte, tillitsvalgte, mv.) har tilstrekkelig kompetanse.
 • Informasjon om NAVs virkemidler er tilgjengelig og brukes.

Interne ressurser/kontaktperson

 • Tilstrekkelige ressurser er satt av til IA-arbeidet.
 • Interne ressurspersoner sikrer fremdrift.
 • Det er satt av tid til skolering av nøkkelpersoner.
 • Ledere får veiledning og kompetanseheving i løsning av vanskelige enkeltsaker.
 • Virksomheten har hensiktsmessige kontrollspenn (ikke for mange medarbeidere per leder).

Enkeltsaker

 • Vi har oppfølgingsplaner for alle ansatte som kvalifiserer for det.
 • Vi sender oppdaterte oppfølgingsplaner til fastlegen/NAV-kontoret etter dialogmøter i bedriften).
 • Vi har oversikt over muligheter for tilrettelegging, både innenfor og utenfor egen enhet.  

  

Les mer

idebanken

Sjekk kvaliteten på sykefraværsrutinene

God kvalitet i sykefraværsarbeidet kjennetegnes blant annet ved gode rutiner. Idébanken har laget en sjekkliste med de viktigste elementene for gode sykefraværsrutiner.

Sjekk bredden i tilretteleggingstiltakene

Tilrettelegging kan hindre sykefravær. Når den ansatte skal til legen øker sjansen for gradert sykmeldling/raskere friskmelding når medarbeider og arbeidsgiver har vurdert mulige alternativer før vedkommende går til legen. Som hjelp til arbeidet med å tilrettelegge har Idébanken utarbeidet en sjekkliste over mulige tilretteleggingstilak.

idebanken

Sykefravær krever tett oppfølging

IA-avtalen har gjort mange virksomheter gode på tilrettelegging og oppfølging av sykefravær. Kontakten med sykmeldte blir prioritert. Engasjerte ledere og godt samarbeid holder trykket oppe. Da kommer resultatene.