Hopp til innhold
Søkeord
Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).
Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Med jamne mellomrom intervjuer Idébanken forskere om temaer knyttet til inkluderende arbeidsliv. På denne siden har vi samlet alle intervjuene.

Les mer

idebanken

Dette kan motivere de ansatte

Innen arbeidsmiljø forskes det mye på risiko og belastninger. Men hva gjør at ansatte trives i jobben? En ny undersøkelse viser hva som gir motivasjon på en god arbeidsplass.

idebanken

Ny arbeidsmiljøundersøkelse vekker oppsikt

Hva kjennetegner arbeidet ditt akkurat nå? Flere tusen svenske ledere og medarbeidere har svart på spørsmålet i en ny type arbeidsmiljøundersøkelse. Svarene vekker oppsikt.

idebanken

– Slipp til de ansatte

Ansatte som deler kunnskap, finner smarte løsninger, ifølge professor Marit Rismark på NTNU.

idebanken

Kan holdninger påvirke sykefraværet?

En gruppe forskere skal undersøke hva holdninger og normer har å si for sykefraværet. De skal spesielt se på forskjellen i sykefraværet blant kvinner og menn.

idebanken

Motstridende krav i jobben kan gi helsesvikt

Uklare forventninger og motstridende krav er viktige risikofaktorer i arbeidsmiljøet, ifølge Statens arbeidsmiljøinstitutt. Her forklarer forsker Stein Knardahl hvorfor og gir klare råd til ledere.

idebanken

Slik kan dere lykkes med IA-arbeidet

– Altfor mange gir opp for tidlig! Å skape et inkluderende arbeidsliv krever utholdenhet og at det tilpasses virksomheten, sier professor Kjell Arne Røvik.

idebanken

Se på seniorene som en ressurs

Det er Senter for seniorpolitikk sin klare oppfordring. Med enkle grep kan arbeidsgivere etablere en god seniorpolitikk, mener de. Her er deres sju råd.

idebanken

Jevnere kjønnsfordeling i arbeidslivet

Flere enn før velger yrke uavhengig av tradisjonelle kjønnsroller. Dermed endres også synet på hva som er en passende jobb for menn og for kvinner. Men endringene skjer langsomt.

idebanken

Urettferdighet på jobben gir dårlig søvn

Sover de ansatte dårlig er det et tegn på at noe er galt. Måling av søvn kan derfor avdekke viktige sider ved det psykososiale arbeidsmiljøet, mener professor Magnus Svartengren.

idebanken

Innovasjon gir nye jobbmuligheter

– Nyskaping og gode omstillinger. Det er vi blitt flinke til her i Aust-Agder. Der ligger fremtidsjobbene og de trenger vi, sier Hilde Høynes, NAV-direktøren i Aust-Agder.

idebanken

Sosiale grunner bak et lavt sykefravær

Lite frafall fra skolen, små sosiale forskjeller og stort behov for arbeidskraft. Det er trolig tre av grunnene til at Nord-østerdølene er mindre borte fra jobb enn andre.

idebanken

Vitsen med medarbeiderundersøkelser

Har du noen gang deltatt på en medarbeiderundersøkelse som aldri førte til noe? Og med spørsmål det var håpløst å svare godt på? Det må ikke være slik, skal vi tro Thomas Hoff, professor i organisasjonspsykologi.

idebanken

Inkluderende arbeidsliv er et fremtidsbilde

Bedrifter opplever fremgang når ansatte er med og tenker nytt. Ledere som følger opp forslagene får en lettere vei til endring. Men nye løsninger kan også være utfordrende, ikke minst i IA-arbeidet.

idebanken

Godt arbeidsmiljø er viktig for kvinners jobbtilknytning

Kvinner har det generelt bedre på jobb enn det menn har. Men de sliter mer når forholdene ikke er bra. Ny forskning og en ny metode utviklet ved Sørlandet sykehus, gir innsikt i kjønnsforskjeller og hvordan sykefraværet kan bli lavere.

idebanken

Støtte fra leder reduserer angst og depresjon

Forhold på jobben kan gi angst og depresjon. Nesten tolv prosent av arbeidstakerne har plager som trolig trenger behandling. Risikoen er størst for de som opplever motstridende krav i arbeidet. Best beskyttet mot angst og depresjon er de som har støtte fra rettferdige ledere og har positive utfordringer i jobben, viser en studie fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI).

idebanken

Akan vil ha mer åpenhet om jobb og alkohol

Alkohol i jobbsammenheng kan bety økt risiko både for virksomheten og for medarbeiderne. Våg å snakke om det og bli enig om noen kjøreregler, er rådet fra Akan kompetansesenter.

idebanken

Å jobbe litt kan være bra nok

Gradert sykmelding gir mindre sykefravær. Gradert uføretrygd holder flere i jobb. Forsker Knut Røed ved Frischsenteret vil ha mer av begge deler. Det trengs for å begrense offentlige utgifter og dekke et økende behov for arbeidskraft.

idebanken

Omorganiseringer presser sykefraværet opp

Fusjoner og større endringer på arbeidsplassen gir økt sykefravær blant de ansatte. I overgangsfaser kan lederne påvirke fraværet gjennom måten de leder på. Det viser en ny undersøkelse ved norske sykehus.

idebanken

Mentalt sterkere av arbeid

Deltakelse i arbeidslivet virker å ha positive effekter på arbeidstakeres mentale helse. De som blir arbeidsledige har høyere risiko for å utvikle mentale lidelser enn de som beholder arbeidet, og de som kommer i arbeid etter en periode med arbeidsledighet får bedre mental helse.

idebanken

Selvledelse er mye av hemmeligheten

− Ingen fortjener å tilhøre et bedre lag enn det de er villige til å være med på å skape selv. Det gjelder også i arbeidslivet, sier Marit Breivik.

idebanken

Kollegaveiledning skaper mestring

– Det er veldig normalt å ikke få til ting. Det er et godt utgangspunkt for å lære av hverandre og skape økt mestring, sier AFI-forsker Helge Svare. Sammen med forskerkollega Lars Klemsdal har han utarbeidet en håndbok for mestringsgrupper.

idebanken

Anbefaler mer utforskning

– Det finnes ingen oppskrift på hvordan en arbeidsplass kan bli mer helsefremmende, sier Liv Hanson Ausland ved Høgskolen i Vestfold. – Hver bedrift må finne sin egen vei. Ofte er utforskingen viktigere enn løsningen.

idebanken

Rettferdighet gir mindre stress på jobben

Det mest avgjørende for godt samarbeid er at alle opplever det som skjer på arbeidsplassen som rettferdig. Det mener forsker Arne Endresen ved Universitetet i Stavanger. Gode samarbeidsforhold er en viktig buffer mot stresslidelser på jobben.

idebanken

Engasjement skaper fremtidens vinnere

Engasjerte medarbeidere opplever jobben som berikende og meningsfull. Det er bra for kunder og brukere og det er bra for dem selv. – Å skape gode forutsetninger for engasjement, er lederens viktigste oppgave, sier professor Stefan Tengblad ved Högskolan i Skövde.

idebanken

Mange muskel- og leddplager er unødvendige

Virksomhetene kan gjøre mer for å hindre sykefravær som skyldes smerter i muskler og ledd. Mangel på kunnskap om hva kroppen har godt av eller ikke godt av i jobben er mye av årsaken til plagene.

idebanken

Slik er de gode arbeidsplassene

De har hele sytti prosent lavere sykefravær. De har langt mindre turnover og høyere produktivitet. Mye skiller de hundre beste selskapene fra de hundre dårligste.

idebanken

– Tilrettelegging for gravide handler om likestilling

Friske gravide har mye å tjene på å stå i jobb. Mange arbeidsgivere tar fra dem denne retten når de ikke tilrettelegger arbeidsplassen godt nok. Da blir det feil å peke på de gravide som "problemet". Det er det arbeidslivet som er.

idebanken

Mer jobbengasjement gir bedre helse

– Jobbengasjement kan være et godt mål på arbeidsrelatert helse og bør legges mer vekt på, mener Steffen Torp, professorstipendiat ved Høgskolen i Vestfold. Sammen med fire andre forskere viser han i en ny studie at graden av engasjement kan forutsi forekomst av mentale helseplager.

idebanken

Suksessoppskrift: Liten avstand mellom ansatte og ledelse

Samarbeidet mellom ledere, tillitsvalgte og ansatte er på et høyt nivå i norske bedrifter. Det gir effektiv produksjon, godt arbeidsmiljø og høy konkurranseevne. Nå blir denne samarbeidsformen utfordret. Det bekymrer Henrik Finsrud, forsker ved AFI.

idebanken

Selvfølelsen - roten til alt godt

– Arbeidslivet fungerer etter samme regler som familien, sier David Kvebæk. Begge steder må vår selvfølelse stimuleres positivt for at vi skal kunne blomstre. Og selvfølelsen består, ifølge Kvebæk, av to deler; en myndighetsdel og en omsorgsdel. Først når disse to er i balanse, og har samme prioritet, kan vi snakke om det myndiggjorte menneske. Det er målet både for leder og medarbeider.

idebanken

– Arbeidsplassen er et helsehus

– Når vi vet at helse skapes og deles i arbeidslivet, burde tilknytning til arbeidslivet vært folkehelsetiltak nummer én. Det sier Per Fugelli, professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo.

idebanken

Kan holdninger endres?

Det er en vanlig oppfatning at ”gode og dårlige holdninger” bestemmer sykefravær. Før man mener noe om betydningen av holdninger, må man vite hva holdninger er, påpeker fagekspert.